Deze website is eigendom van BIBLIOTREK.be © BVBA - Wij (BIBLIOTREK Bvba) zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Ziet u iets die naar uw mening niet kan of niet klopt, dan kunt u dit zeker aan ons doorgeven, en wij behandelen uw bericht direct & discreet.

Algemene voorwaarden CONTACTGEGEVENS

BIBLIOTREK.be © BV
Juffrouw Lamotestraat 31
8800 ROESELARE
BELGIË

Algemene voorwaarden ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

BIBLIOTREK.be © BV
Juffrouw Lamotestraat 31
8800 ROESELARE
BELGIË

Telefoon: +32 (0)51 80 39 45
E-mail: info@BIBLIOTREK.be
Bankrekening: IBAN: BE87 6451 0331 0994

 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0597 922 549

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BIBLIOTREK.be © BV of rechthoudende derden.

Uw privacy en rechten worden gewaarborgd zodat u in volle vertrouwen onze producten kunt aankopen. BIBLIOTREK.be © BV is gecertificeerd door de wereldgerenommeerde “eMarketing Association”, met een keuring die aantoont dat uw bezoek en/of aankopen met de grootste zorg zullen worden behandeld.
 
Onderhavige voorwaarden regelen de contractuele voorwaarden tussen enerzijds BIBLIOTREK.be © BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31, met ondernemingnr. BE597 922 547, hebbende als hoofdactiviteit het aanbieden en verkopen van (niet limitatief) boeken, DVD’s, geschenk- en aankoopbonnen en meer in algemene benaming artikelen van buitensport- en bergsport-gerelateerde aard, zowel educatief als voor ontspanning, en anderzijds de consument-koper (hierna: consument), meerderjarig, met vaste woonplaats in de Europese unie, die de artikelen en diensten van BIBLIOTREK.be © BVBuitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden bestelt.

Algemene voorwaarden Art. 1 VOORWAARDEN

Producten die door BIBLIOTREK.be © BV worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden. De aangegeven prijzen zijn incl. B.T.W. en excl. port en handling fee en eventuele Recupel (recyclage). BIBLIOTREK.be © BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. BIBLIOTREK.be © BV biedt zijn producten aan, of in onze nieuwsbrieven, of in catalogi en folders tot uitputting van de voorraad. BIBLIOTREK.be © BV doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is en niet binnen de 5 dagen kan worden verzonden. In dat geval zijn wij toevertrouwd aan de timing en vlotte werking van de uitgever/leverancier van het door u bestelde product. Indien de voorziene of afgesproken levertermijn zal worden overschreden, dan wordt u daarvan door het personeel van BIBLIOTREK.be © BV op de hoogte gebracht, Wij spreken met u dan een nieuwe aanvullende termijn af, wordt ook deze aanvullende termijn overschreden, dan kan u de overeenkomst kosteloos beeindigen en betalen wij u alle kosten terug. Terugbetalingen gebeuren via opgevraagde rekeningnummer, en worden dat daarop binnen de 14-dagen terugbetaald, incl. Btw & verzendingkosten.

Door de website van BIBLIOTREK.be © BV te gebruiken, stemt de consument automatisch en onvoorwaardelijk in met de gestelde voorwaarden. Als gevolg houdt iedere bestelling in, de aanvaarding van de vermelde algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Art. 2 OVEREENKOMST

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de consument en BIBLIOTREK.be © BV, wanneer BIBLIOTREK.be © BV de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, per post of per e-mail, betreffende een concreet en volledige ingevulde en ondertekende bestelbon. BIBLIOTREK.be © BV kan echter beslissen, de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van bijvoorbeeld grote, belangrijke of dure bestellingen, voorafbetalingen, bestellingen geplaatst door minderjarigen (mede ondertekend door de voogd of wettelijk verantwoordelijke van de minderjarige), wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige, openstaande of vervallen facturen en bestellingen niet werden betaald. Conform boek VI van het wetboek economisch recht, valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper of diens verzendingsmaatschappij (B-post, taxipost, Kiala of andere colli transporteurs). U dient ons hiervan echter op de hoogte te brengen binnen de termijn van 3 kalenderdagen nadat u een kennisgeving via mail of orderstatus op de website ontving, in gelijk welke vorm of staat waarop de consument de bestelling ook heeft ontvangen. Digitale foto’s, verpakkingsbonnen of leveringsbonnen kunnen steeds door BIBLIOTREK.be © BV worden opgevraagd. BIBLIOTREK.be © BV  houdt zich het recht voor, uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen de vooropgestelde termijn. Alle meldingen van eventuele probleemleveringen kunnen worden gemeld op het volgende e-mailadres: service@BIBLIOTREK.be

Algemene voorwaarden Art. 3 CONSUMENTENRECHT – RECHT VAN HERROEPING

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed resp. op het sluiten van de dienstenovereenkomst middels terugzending van de geleverde artikelen. Na de mededeling aan Bibliotrek, heeft de consument vervolgens een bijkomende termijn van 14 dagen om de goederen terug te sturen naar Bibliotrek (op eigen kosten). Hierbij volstaat het als de goederen binnen deze termijn verstuurd zijn.  Indien u vooraf betaalde, zullen wij zoals in boek "VI van het wetboek economisch recht" beschreven staat, uw bestelling terugbetalen en dit van zodra de goederen bij BIBLIOTREK.be © BV in goede staat terug in ontvangst zijn genomen. Het volledige aankoopbedrag, (inclusief leveringkost) zal dan worden terugbetaald binnen de 14 kalenderdagen, en met dezelfde betaalmiddel als de klant heeft betaald, nadat wij de goederen hebben teruggekregen of tot dat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. De klant dient wel in te staan voor de waardevermindering bij een beschadiging van de goederen bij terugsturen, (Waardevermindering betekend: Een niet langer bruikbare inhoud van de originele verpakking, beschadiging door derden (vb: B-post/Postnl) Cd's en DVD's zijn uitgesloten van terugname wanneer de beveiliging/zegel verbroken is na de levering. Andere niet in boekvorm aangeboden gidsen, mappen of TOPO-gerelateerde materialen die BIBLIOTREK.be © BV of zijn partners verkopen, kunnen mits overleg met de eigenaars van BIBLIOTREK.be © BV eventueel worden geruild mits geldige vooraf aangetoonde reden. Klik voor het "Formulier ontbinding koop op afstand binnen de wettelijke bedenktijd".

Art. 3bis Garantierecht

Indien het product dat u ontving, niet het product is dat u bestelde, of indien het beschadigd toekomt (niet de verpakking maar enkel de inhoud), stuurt u het dan terug binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst, op voorhand te melden met begeleidende opgevraagde documenten op e-mail adres service@BIBLIOTREK.be. Wij verzoeken u echter om dit te doen binnen de 3 dagen na ontvangt, om zo een snelle afhandeling in de hand te werken, ook zijn wij op die manier beter in staat de oorzaak van de schade op te sporen, en dus de toepassing van uw recht op garantie sneller en efficiënter op te volgen.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Algemene voorwaarden Art. 4 LEVERING

De plaats van uw levering is enkel en alleen deze die u digitaal aangaf op de website tijdens de afrekening van het door u gekozen product. Een eventueel ander adres kan in het veld “LEVERADRES” worden aangegeven om een vlottere manier van leveren in de hand te werken. BIBLIOTREK.be © BV kan u vervolgens bij grove nalatigheid van de transporteur wel tegemoetkomen met ofwel de terugbetaling van uw bestelling of met een vervanging ervan, en dit louter omwille van commerciële redenen, om u als klant alsnog te kunnen geven wat u initieel bestelde. Producten die voorradig zijn, zullen behoudens onvoorziene omstandigheden binnen de 5 kalenderdagen worden verzonden. Leveringen naar het buitenland, gaan gepaard met langere levertermijn! - Art. die niet of te laat worden geleverd door onze leveranciers, in vergelijking met de aangegeven vertrekdatum, kunnen in geen geval worden weerlegd als fout van onze dienstlevering. BIBLIOTREK.be © BV hangt volledig af van leveringen van derden. Alle bestellingen die gevraagd worden om terug betaald te worden, en dat door geen fout van ons, zullen worden terugbetaald zonder extra kosten. Indien een  Indien de voorziene of afgesproken levertermijn zal worden overschreden, dan wordt u daarvan door het personeel van BIBLIOTREK.be © BV op de hoogte gebracht, Wij spreken met u dan een nieuwe aanvullende termijn af, wordt ook deze aanvullende termijn overschreden, dan kan u de overeenkomst kosteloos beeindigen en betalen wij u alle kosten terug. BIBLIOTREK.be © BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen door derden. BIBLIOTREK.be © BV behoudt zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten indien de consument zijn verplichtingen niet correct en/of frauduleus uitvoert, zoals onder meer de verplichtingen van betaling of verhuismelding, zonder dat BIBLIOTREK.be © BV tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn. Aangegeven voorraden of stockaanduidingen op de BIBLIOTREK.be © BV website, zijn de stockgegevens van onze leveranciers. Deze gegevens zijn nooit bindend en kunnen ook niet leiden tot schadevergoeding. BIBLIOTREK.be © BV wijst vervolgens ook alle verantwoordelijkheid tot de juistheid van deze stockgegevens of voorraden af.

Algemene voorwaarden Art. 5 PRIJZEN en BETALINGEN

De facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens producten die met voorafbetaling via de BIBLIOTREK.be © BVBA website of bij bestelling werden betaald. Prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro. Kortingen worden u steeds op voorhand of via acties meegedeeld en verrekend en kunnen achteraf buiten eventuele gebeurlijke voucher-acties niet meer worden toegekend. BIBLIOTREK.be © BV kan de prijzen steeds wijzigen indien dit te wijten is aan objectief meetbare omstandigheden (B.T.W., taksen, prijsstijgingen bij leveranciers zoals bv. de post of eender welk ander transport- of collibedrijf, indexaties, …). Bij eventuele niet op voorhand betaalde transacties waarvoor een factuur moet worden verzonden, zijn de facturen steeds betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen incl. B.T.W. Bij niet naleven van deze voorwaarden kan steeds een administratieve kost van 12,50 euro worden toegevoegd aan de tweede of meerdere keren vervallen of niet betaalde openstaande facturen. Na afloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling (betalingen niet via de BIBLIOTREK.be © BV website zelf) van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn, “Bij niet- betaling van de factuur voor de vervaldatum zal de consument eerst een kosteloze schriftelijke herinnering ontvangen. Indien er niet wordt betaald binnen de 14 dagen na ontvangst van deze herinnering wordt een interest aangerekend aan 4% en het verschuldigd bedrag verhoogd als volgt: 20 euro op het als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is, 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is, 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.” De eventuele kosten verbonden aan vervallen facturen en openstaande saldi met betrekking tot minnelijke invordering via deurwaardersexploot, zijn gebaseerd op het artikel 5 van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wezen dit nu een particulier of een bedrijf met een ondernemingsnummer. De consument aanvaardt uitdrukkelijk dat BIBLIOTREK.be © BV deels ontvangen betalingen niet of wel gelijkgesteld aan de factuurbedragen, op de oudste, openstaande facturen toerekent. BIBLIOTREK.be © BV accepteert voorlopig geen orders van klanten buiten België, tenzij het verschuldigde bedrag van deze orders incl. de verzendingskosten digitaal per creditkaart of andere mogelijke betaling mogelijkheden op voorhand werden afgerekend. BIBLIOTREK.be © BV, betaald voor elke verkoop dat de klant bij ons op de website uitvoert een pak kosten, van verpakking, tot etikettering, en van frankering tot transactie-kosten voor het betaal platform dat de klant in alle veiligheid gebruikt om zijn art. af te rekenen op onze website. 

Algemene voorwaarden Art. 6 VERANTWOORDELIJKHEID en BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BIBLIOTREK.be © BV kan niet waarborgen dat het bedrijf dat instaat voor de hosting van BIBLIOTREK.be © BV ononderbroken of foutloos zal functioneren. BIBLIOTREK.be © BV geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden voorvloeien uit het gebruiken van de BIBLIOTREK.be © BV website, noch m.b.t. de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via BIBLIOTREK.be © BV wordt verkregen. BIBLIOTREK.be © BV neemt zich voor om op zijn website de juiste en relevante informatie te verschaffen rond de vraagstelling van zijn klanten, dit louter raadgevend, gebaseerd op zijn ervaringen. Deze website wordt door BIBLIOTREK.be © BV ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. BIBLIOTREK.be © BV legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in zijn website worden voorgesteld. De website zelf, is dan ook volledig voor de volle 100% in volle eigendom van BIBLIOTREK.be © BV, die vervolgens betekent dat alle inhoud en functionele aspecten, strikt geheim blijven en enkel mits schriftelijke toestemming kunnen worden overgedragen aan derden. De mogelijke afrekeningen die via onze website worden verrekend, worden u zeer veilig verrekend per SSL4 portaal via onze partner(s). Elke digitale voorkomende fout die enigszins maar invloed heeft of kan hebben op de betaling van de producten van de BIBLIOTREK.be © BV website, kan BIBLIOTREK.be © BV niet ten laste worden gelegd. In zoverre de wet dit toestaat, wijst BIBLIOTREK.be © BV elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. BIBLIOTREK.be © BV zal niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. Alle auteurs- en of modellen die voorkomen in het auteursrechtelijke design van de BIBLIOTREK.be © BV website, zijn beschermd door het verband van intellectuele eigendom en copyright. Depot I 35 beschreven door B.O.I.P.  Alle in BIBLIOTREK.be © BV voorkomende commerciële uitdrukkingen, zoals in bijvoorbeeld “vind ik leuk” en “geef uw mening” (Art.14 en 15), zijn in alle mogelijke omstandigheden de persoonlijke mening van de bezoeker en kunnen in geen geval aanstoot geven tot belangenvermenging door BIBLIOTREK.be © BV.  BIBLIOTREK.be © BV behoudt zich het recht alle aangegeven meningen en of uitdrukkingen op zijn website te verwijderen. In geen enkel geval zal BIBLIOTREK.be © BV dulden dat racistische, haat uitlatende of negatieve verbale meningen en uithalingen worden aangehaald in antwoord op, of als mening op, gelijk welke door derden opgegeven andere meningen op zijn website. Dergelijke uit- of aanhalingen zullen ten alle tijden leiden tot complete uitsluiting van het volledig medium. Waardebonnen van BIBLIOTREK.be © BV aangekocht via onze website, die moeten worden verzonden, zullen inhoudelijk de prijs van de verzending includeren. Waardebonnen kunnen rechtstreeks worden afgeprint na afrekening. Bij inruiling van waardebonnen is enkel het desbetreffende nr. of de voucher geldig tot zijn maximale datum. 

 Art. 6 bis Klachtenprocedure.

Als uw aankoop in onze shop om welke reden dan ook niet volgens wens zou verlopen, aarzel dan niet om dit te melden via ons gebruikelijk mailadres SERVICE@bibliotrek.be - U kunt ons eveneens contacteren per telefoon op +32 476 59.68.37

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is.
Je kan hen bereiken via:
- Het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/
- Of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital.be

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Algemene voorwaarden Art. 7 OVERMACHT

BIBLIOTREK.be © BV is niet of kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht, of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, en dergelijke meer) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat BIBLIOTREK.be © BV niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal proberen te stellen om, desgevallend met vertraging, de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of gehouden kan worden. In geval van bewezen ernstige tekortkomingen van BIBLIOTREK.be © BV aangaande haar verbintenissen, is evenwel een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd ten belopen van de factuurwaarde van de bestelde artikelen met een max van 125 euro incl. B.T.W. BIBLIOTREK.be © BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch probleem dat een impact heeft op de verspreiding van informatie via haar website. BIBLIOTREK.be © BV behoudt zich de mogelijkheid voor om de website of een deel daarvan te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van welke aard dan ook. BIBLIOTREK.be © BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de consument of derden voor gelijk welke wijziging, onderbreking, opschorting, of afschaffen van de website.

Algemene voorwaarden Art. 8 KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De BIBLIOTREK.be © BV website kan koppelingen bevatten naar andere websites, onafhankelijke leveranciers of dergelijke meer. Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service voor de consument. BIBLIOTREK.be © BV heeft geen enkele zeggenschap over deze doorgelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor hun bestaan, noch de inhoud daarvan, met inbegrip van alle informatie of materialen die op deze websites worden geboden, noch kan BIBLIOTREK.be © BV aansprakelijk worden gesteld voor die overeenkomsten die tussen de consument en derden ontstaan door het gebruik van deze links. De inhoud van door gelinkte websites wordt op geen enkele manier door BIBLIOTREK.be © BV tot de hare gemaakt. De consument behoudt zelf het recht of en hoe hij gebruik wenst te maken van de doorgelinkte websites. In het geval van grove nalatigheid of opzettelijk verkeerde gebruik van gelinkte websites, evenals fraude of eender welke ander vorm van criminaliteit die zich zou kunnen voordoen door het gebruik van deze doorgelinkte websites, is BIBLIOTREK.be © BV evenmin aansprakelijk. De website van BIBLIOTREK.be © BV bevat ook partnerprogramma’s zoals onder meer Nomads.com online reisverzekeringen, Hostel Bookers en Flighttracker. Deze worden evenmin door BIBLIOTREK.be © BV tot de hare gemaakt, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele inhoud of overeenkomsten die tot stand zouden kunnen komen door het gebruik van de links ernaar. BIBLIOTREK.be © BV is dan ook compleet onafhankelijk van deze partners en al hun handelingen.

Algemene voorwaarden Art. 9 TOEPASSELIJKE WETGEVING en BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle gerelateerde of niet gerelateerde kwesties aangaande onze handel in en rond BIBLIOTREK.be © BV, alsook voor opgezette evenementen of kortdurende acties. De handelsrechtbanken van het arrondissement Brugge of Kortrijk zijn hier van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal, evenals de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden, steeds de taal en norm is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt slechts ten indicatieve titel waarbij de Nederlandse versie ingeval van conflict primeert. BIBLIOTREK.be © BV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. In voorkomend geval kan de consument zich hiertegen verzetten binnen 1 maand na de wijziging. De oude voorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd van kracht tussen BIBLIOTREK.be © BV en de consument. De consument wordt geadviseerd de BIBLIOTREK.be © BV website (http://www.bibliotrek.be) regelmatig te bezoeken om zo steeds de laatste versie van de toepasselijke voorwaarden te kunnen raadplegen. De nietigheid van één of meerdere onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts de nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. Ingeval van enige betwisting omtrent de overeenkomsten en voorwaarden of een niet in onderhavige voorziene situatie, blijft het Belgische recht van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge of Kortrijk bevoegd.

BIBLIOTREK.be © BV in persoon G. Laga en H. Flamand
8800 ROESELARE (West-Vlaanderen)
BELGIË
HRG / Ondernemingsnummer: BE597 922 549

Algemene voorwaarden Art. 10 PRIVACY VERKLARING / PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Volgens de Europese richtlijn 1995/46 van 1995 met betrekking tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en richtlijn 2002/58 van 2002 betreffende privacy en elektronische communicatie, heeft u het recht op inzage en correctie van uw gegevens. U kan dit doen door contact met ons op te nemen via service@bibliotrek.be  -  BIBLIOTREK.be © BV respecteert uw privacy wettelijk volgens de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die u op onze site of op beveiligde partnerwebsites invoert, zijn noodzakelijk om de verzending en/of betaling van de door u bestelde producten mogelijk te maken en op te volgen. De door u verstrekte gegevens worden NOOIT verkocht of medegedeeld aan derden. BIBLIOTREK.be © BV kan buiten e-mailadressen ter gelegenheid van nieuwsbrieven en klantenbestanden voor betalingsgegevens een databank aanleggen en kan u briefwisseling toesturen incl. promotie gerelateerde acties. Indien u op de hoogte wenst te worden gesteld van de laatste nieuwigheden bij BIBLIOTREK.be © BV dient u zich gratis te abonneren op de desbetreffende mogelijkheden op de website of dient u expliciet gratis lid te worden van BIBLIOTREK.be © BV en diens voorwaarden te aanvaarden. Ingeval de consument echter geen enkele actie, promotie of dergelijke gerelateerde info wenst te ontvangen, is de consument volledig vrij om dit schriftelijk aan ons handelsadres mede te delen of elektronisch op onze website aan te duiden. BIBLIOTREK.be © BV plaatst cookies op uw pc, indien u als consument niet akkoord gaat met de plaatsing van deze cookies, bent u ten allen tijde vrij om dit aan te geven op de popup die verschijnt met de melding “deze website maakt gebruik van cookies”. De consument heeft recht om zich te verzetten tegen het zogenaamde "Profiling" te verzameling van gegevens tbv een profiel in kaart te brengen ter bevordering van koopgedrag.

Algemene voorwaarden Art. 11 PRIVACY BIBLIOTREK.be © BVBA en UW VERTROUWELIJKE GEGEVENS

BIBLIOTREK.be © BV verklaart hierbij formeel, dat de door u opgegeven vertrouwelijke gegevens enkel worden gebruikt voor de interne behandeling van uw bestellingen. BIBLIOTREK.be © BV zal uw gegevens NOOIT aan derden doorgeven of verkopen. De mogelijkheid om dit aan te geven, zal steeds worden gegeven tijdens het paginaverloop voor alle daartoe dienende pagina’s op onze website.

Algemene voorwaarden Art. 12 TAAL VAN DE OVEREENKOMST

De algemene functies van BIBLIOTREK.be © BV zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt bij uw bezoek uw keuze maken door op de webpagina in de rechterbovenhoek de gewenste taal aan te vinken. De door u gekozen taal zal in verdere communicatie m.b.t. verkoop en dienst na verkoop worden gebruikt.

Algemene voorwaarden Art. 13 ACCOUNT VERWIJDEREN

Door de gratis aanmaak van een persoonlijk leden account/profiel of door de aankoop van een art. op de website van BIBLIOTREK.be © BV en vervolgens door zijn persoonlijke informatie in te geven, gaat de consument uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden betreffende de gevolgen van de annulering of van de verwijdering van zijn/haar account/profiel. Het annuleringproces is simpel en eenvoudig door te voeren, vervolgens wordt per mail gevraagd het verwijderen definitief te bevestigen. Bij bevestiging van de annulering/verwijdering, gaat de consument uitdrukkelijk akkoord met het feit, dat zijn persoonlijke gegevens m.b.t. naam, adres, e-mailadres e.d. verder kunnen worden gebruikt voor statistiekenbouw, reclamecampagnes, e.d. De consument heeft bij recht, de mogelijkheid, om het verdere gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens een halt toe te roepen. Er wordt van de consument verwacht dit schriftelijk, aangetekend te melden aan de eigenaars van BIBLIOTREK.be © BV op het in de algemene voorwaarden vermelde handelsadres. Ook zoals met het gebruik van cookies zal de optie worden geboden, om al dan niet aan te vinken of u hiermee akkoord gaat.

Algemene voorwaarden Art. 14 DE “vind ik leuk” PROCEDURE

BIBLIOTREK.be © BV behoudt zich het recht, om sommige of alle adviezen te verwijderen die de “vind ik leuk” procedure met zich meebrengt en zal niet tolereren dat slechte verbale meningen worden aangehaald, die via deze procedure worden vermeld op haar website. De meningen via de “vind ik leuk” procedure, zijn louter de mening van de consument en portretteren nooit het advies van BIBLIOTREK.be © BV. BIBLIOTREK.be © BV adviezen kunnen nooit leiden tot enige belangenconflicten die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de “vind ik leuk” procedure. De consument gaat ermee akkoord, dat bij gebruik van de BIBLIOTREK.be © BV website, de adviezen van de “vind ik leuk” procedure spreken van persoonlijke mening en dat BIBLIOTREK.be © BVBde statistieken die ontstaan door het gebruik van deze procedure voor haar eigen marketing en gegevensverwerkende doeleinden gebruikt.

Algemene voorwaarden Art. 15 GEEF UW MENING

De “geef uw mening” portaal op de BIBLIOTREK.be © BV website is bedoeld voor entertainment doeleinden alleen en heeft als enige doel een informatief onderwerp dat iedere consument kan schrijven. Zoals de “vind ik leuk” procedure, portretteert de “geef uw mening” procedure nooit de persoonlijke mening van BIBLIOTREK.be © BV.

Algemene voorwaarden Art.16 WEBSITE INHOUD BIBLIOTREK.be ©

Alle inhoud van de website BIBLIOTREK.be © (BIBLIOTREK BV, en dan meerbepaald de unieke beschrijvingen die zich bevinden op de art. pagina’s en alle andere pagina’s van alle art. in onze database, zijn uniek en enkel aan BIBLIOTREK.be © (BIBLIOTREK BV) toegewezen. Kopiëren van deze beschrijvingen voor commerciële doeleinden of de aanleg van eigen database gerelateerde en concurrerende websites kan en zal dan ook vervolgd worden. De unieke beschrijving kan en is enkel door BIBLIOTREK.be © (BIBLIOTREK BV) aangebracht en aanschouwd als zijnde eigendom. De unieke beschrijvingen zijn dan ook auteursrechtelijk beschermd door het B.O.I.P. (Benelux Office for Intellectual property). Enige schending van deze regel, of eigendomsrecht zal beboet worden d.m.v. een geldboete ten bedrage van 75.000 euro bij elke bewezen schending.

Algemene voorwaarden Art. 17 HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Algemene voorwaarden Art.18 De functie. Aangeven reis & vertrek datum.

Tijdens het afrekenen op de website van BIBLIOTREK.be © - wordt u de mogelijkheid geboden ter aangifte van uw vertrekdatum, met name de datum waarop u vermoed te zullen vertrekken op reis e.a. Bibliotrek biedt deze functie aan ter inzage in de eventuele prior behandeling van uw zending, om te proberen tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Indien de datum effectief ook wordt ingevuld, is het de bedoeling dat het personeel van BIBLIOTREK zich inspant om uw zending op tijd in behandeling te nemen, opnieuw om te proberen tegemoet te komen aan de wensen van de klant. In geen geval kan dit als bindend worden aanschouwd. BIBLIOTREK Bv ©  is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het op tijd leveren van de goederen door de één of andere leverancier, of diens tussenpersoon, noch kan BIBLIOTREK BV ©  aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan, of zou kunnen voortkomen van het niet op tijd leveren van de bestelde art. Daarentegen kan BIBLIOTREK Bv © wel de goederen in versnelde wijze in behandeling nemen, en doet dat dan ook in samenhang met de vermelde verzendingsdatum aangegeven op de website tijdens de afrekening. Aangegeven datums kunnen niet uit eigen handen worden aangepast, maar wel door een e-mail te versturen naar het gebruikelijke service adres van BIBLIOTREK, service@bibliotrek.be.

Aangegeven datums, dienen wel degelijk vertrekdatums aan te geven, en geen datum waarop men de art. in huis wil hebben!. Het op zich geen vroegere datum kunnen ingeven, heeft te maken met het feit dat vroeger of sneller leveren voor ons ook niet haalbaar is. Doe dan ook de moeite niet om ons mails te sturen met oog op versnellen van leveringen. Enige optie om kaarten of gidsen zeker op tijd te verkrijgen, is eerder bestellen! - Leveren binnen de vooropgestelde datum aangegeven door de klant, zijn voor ons ook "in het beste geval", vanalles kan de verzending op tijd in de weg komen te staan. BIBLIOTREK BV © kan hiervoor ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 Art. 19 De Wandel bon Bibliotrek

De Wandelbon van Bibliotrek bestaat in eerste instantie louter digitaal, die bij gevolg ook digitaal in pdf-vorm te downloaden valt na aankoop. De betaalde waarde om deze digitaal aan te kopen is exact evenredig met de aankoopwaarde. BIBLIOTREK Bv © houdt zich in geen geval bezig met devaluatie van uw aankoop. Elke aankoop genereert een Voucher code, die ons systeem devalueert na elke aankoop incl. Btw. en Excl verzendkosten indien er wordt gevraagd om de bon cadeau-verpakt op te sturen. In het laatste geval gebeurt dit steeds met B-Post briefpost, en worden geldende verzendingstarieven aangerekend. De geldigheid van elke vouchercode is beperkt tot 1 jaar, bij een eventuele aankoop net na de het verstrijken ervan, kan NIET meer worden gesproken. Eenmaal de vouchercode is verstreken, wordt er niet meer op teruggekomen. Indien een resterend bedrag gekoppeld aan een vouchercode gebruikt wordt, dan wordt het bedrag die nog rest gekoppeld aan de code, in mindering gebracht. Het resterend bedrag moet dan eerst betaald worden, alvorens er een devaluatie gebeurt op de wandelbon. Eens de code is verstreken, wat de vervaldag ervan betreft, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op resterende valuta.

 Art. 20 Betalingsmogelijkheden

Bibliotrek behandeld uw aankopen uitraard op deze website, maar de betalingsmogelijkheden gebeuren via een ander gigantisch beveiligd platform genaamd Worldline. Via Worldline worden de volgende betalingsmogelijkheden aangeboden; U kunt betalen met de reeds aangekochte waardebon, Bancontact / MisterCash, Visa, mastercard, PayPal, en de reeks van IDEAL mogelijkheden zijnde: iDeal - ABN Amro, iDeal - ASN Bank, iDeal - ING, iDeal - Knab, iDeal - Rabobank, iDeal - Regiobank, iDeal - SNS Bank, iDeal - Triodos Bank & iDeal - Van Lanschot.

 

 

 

 

 

Terug naar boven